1 SỐ THẦN CHÚ NAM TÔNG, CHÚ MIÊN, CHÚ XIÊM DỄ DỤNG VÀ LINH ỨNG
1/. Nghi thức Phóng Sinh Đơn Giản dùng bài Kệ như sau:
"Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,
Hạnh đức kim triêu hội Chủ Gia, (*)
Ngã kim phóng nhữ du du khứ,
Nguyện kỳ Tín Chủ phước hà sa.
Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

Sau đó thả tự do cho các loài bạn muốn phóng sinh
(*) đổi câu Chủ Gia thành Chủ Nhân nếu bạn đang trên đường đi xa nhà và có ý muốn Phóng Sinh, mua, đọc Kệ, rồi thả tự do cho súc vật.

2/. Chú cầu Tài:
Phụng thỉnh Tam Thanh Giáo Chủ cứu độ dương gian,
Trên ông Hắc Đế ra lịnh.
Nam Mô Đông phương Thanh Dế, Tây phương Bạch Đế, Nam phương Xích Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung Ương Huỳnh Đế .
Thần Lôi, Long Thần, Tài Thần, Trạch Thần, Thổ Thần, Ngũ phương Ngũ Thổ nghiêm trang chỉnh tề hộ độ đệ tử (tên họ tuổi ......),Sở Nguyện Thành Tâm, sở cầu Thương Mãi Hiệp Thuận, Đa Nhơn Lai Đáo, Tài Lợi Sung Mãn v.v....
(Sáng, chiều 2 thời đốt nhang ngay bàn thờ Thổ Thần đọc 5 lần)

3/. Chú Cầu Tài Pali Nam tông (của Lục Cả Miên truyền).
Nắc mô ta sắ, phắ cá quá to, á rá há to, sam ma sam pút đa sắ (3 lần lạy Tam Bảo 3 lạy)
Ê mê hê ly ba thu ba ty, ca rê hê Pút Thăn Thơm Măn Son Khăn, a bi bớt cha đẹt mi,
Pút Thăn mê ta
Thơm măn mê ta
Son khăn mê ta
Pút Thăn à nách
Thơm Măn à nách
Son Khăn à nách
Một kho luôn kha-nhum hon ...( tên họ tuổi mình v.v...)ê hý mặc mặc. (đọc câu này 5 lần sáng, chiều)

4/. Chú Thần Tài Xiêm (Thái Lan)
Nắ lư mô linh sa hảnh thù thăn lu cà fụt, danh là danh na sang thì sưởn lảnh ca, Nắ Mô Pút Thê Dắ.
(Ở đây đã phiên âm từ chử Pali ra theo lối đọc của tiếng Việt, câu chú này có thể đọc 3, 5, 7, 9, 21, 36, 72, 108 lần tùy ý mỗi ngày, khi đốt nhang bàn thờ Tài Thần, Thổ Địa)

5/. Hoàng Thần Tài chú (Tây Tạng)
Ôm Jăm Pa La cha linh cha na đề xoa, ha brum.
(đọc như trên. Ngoài ra, Đi, Đứng, Nằm, Ngồi đều Trì được, trừ lúc vào nhà vệ sinh)

6/. Chú Nam Tông: Trừ Súng Đạn, Đi Trận, Hộ Mệnh .
Pút thô ắ rặc hăng mắc ắ ú, pặc súc mo súc kho nặc mô pút thia ắ rặc hăng, ế swa sốp nắc mô pút thia ắ rặc hăng, ắ ú thăn ắ thô, nin lặc PHAD' nắc ắ mi săn.
Pút thăn quí quê
Thơm măn quí quê
Son khăn quí quê .
(chử viết lớn xin đọc nhấn mạnh)
PHAD' = dạt ra , tránh mình .
PÚT THĂN = Phật
THƠM MĂN = Pháp
SON KHĂN = Tăng
Ắ RẶC HĂNG = A La Hán .

7/. Chú Kêu Khách Đến Cửa Hàng, Tiệm Quán của mình cho Đông Đúc:
La ly a thô a úc kha mao ta da rô hô chặc bon sum chô dô lốt . (sáng đọc 21 lần cúng bánh, kẹo, trái cây, rượu trắng, bắp rang ngay bàn thờ Thổ Thần hay ngay cửa)

8/. CHÚ NAM TÔNG Trấn Nhà Trừ Ma Quỷ, Trộm, Cướp, Pháo Kích:
Om măc' Pút Thăn ma ha Pút Thăn
Om mắc Pút thăn ma ha pen thăn
Úc pắc cúc tắc sô thê dắc si lắc nắc mắc si lô , si lắc Pút Thô , Nặc Mô Pút Thê Dắc .
Đọc thổi vô 4 viên đá nhỏ hay 4 cục sỏi , đất v.v.....để 4 góc nhà. Và đọc chú này vô Nước, rải từ trong nhà ra cửa, Trừ Xui Xẻo, Ô Uế Gia Trạch.

9/. CHÚ GỒNG: Luyện ngó Nhang hay ngó mặt Trời hớp nuốt Khí Thái Dương:
Á mách Phật chiếu, anh ru hắc nưng hắc, xê hết xê mắc mô bồ tía ca quít ba tu tha qua ca mắc mắc.
Nam mô Đức Phật, Đức Tổ, Đức Thầy, 136 vị Lục Tổ, Tây Phương Phật độ cho con,
Súng bắn không trúng
Đâm không lủng
Chém không đứt
Đánh không đau.

10/. Chú Gồng Thân Cứng Như Sắt:
Ắ Rặc Hăng nắc
Ắ Rặc Hăng mắc
Ắ Rặc Hăng ắc
Ắ Rặc Hăng ú
Ắ Rặc Hăng ú
Ắ Rặc Hăng ắc
Ắ Rặc Hăng mắc
Ắ Rặc Hăng nắc.
Chú Gồng này không kỵ đồ dơ, ô uế gì cả, chỉ cử không ăn Chó, Trâu, Lươn, Ếch, Khế. Không Bất Hiếu Cha Mẹ, Không Lấy Vợ Người khác.

11/. Chú Trị Bịnh Thiên Thời: Vô Nước (hay Thuốc) Uống
OM SÁCH THI SA RĂN CHÍCH BÚT RỒ BÚT THA NĂN ÔNG ANH SWA HẮ.

12/. Chú Thổi Bịnh Hết Nóng:
BÚT THĂN TẾ, THƠM MĂN TẾ, SON KHĂN TẾ.

13/. Chú Đuổi Tà Nhập Xác:
Ế TẾ BẾ SÔ SAM BÔ THI, BÚT THĂN KÔL NĂN THƠM MĂN KÔL NĂN SON KHĂN KÔL NĂN, BẾ CĂN SO HO SA THO CA BÔ MÍ.

14/. Chú Trừ Ngãi và Đọc, Thổi Khiến Đồng Cốt Không Lên Được:
Ô MA SA RĂN SA RA MẮ TẾ SẮ RÔ MẮ Ắ.
(3 lần)

15/. Chú Hoà Giải: Đọc Can Gián Kẻ Gây Lộn, Đánh Lộn v.v...
ÍT TEN HA RĂN SÔ Ắ.
{3 lần)

16/. Đuổi Người Hành Hung, Quậy Phá. Đọc thổi ngay kẻ đó, nam 7, nữ 9 lần:
Ề HẾ NA XÀ XẮ SO Ế.

17/. Trừ Tất Cả Bùa hay Ngãi nên đọc:
ÁN HÃN THẠC DỊ TỨC TA BÀ HA, ÁN LAM LAM TÓA HA.

18/. Ngũ Sát Chú dùng để Trừ Tà Ma, Trị Thư Ếm, Đấu Phép Trừ các Tà Sư Ngoại Đạo, có thể Đánh Cả Thần Tiên, Hung Thần Ác Sát v.v.....(tuỳ nghi sử dụng song phải cẩn trọng).
Đúng Ngũ Sát Phù gồm có danh hiệu: Hoả Hoả Chân Nhân, Lôi Công Điện Mẫu và Kim Thần Thất Sát tọa trấn. Tuy nhiên đây là Chú Pháp thuộc về Ngũ Lôi Pháp Bộ, nên có thể dùng với bất kỳ loại Ngũ Lôi Phù nào.
NHỨT SÁT THIÊN HÔN
NHỊ SÁT ĐỊA ÁM
TAM SÁT MA QUỈ YÊU TINH
TỨ SÁT TÀ NHƠN, TÀ ĐẠO, TÀ PHÁP, TÀ SƯ
NGỦ SÁT BINH TƯỚNG THẦN NGOẠI ĐẠO
NAM MÔ NGŨ LÔI SÁT THẦN LAI TRỢ NGÃ.

19/. Phép Uống Rượu Không Say:
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Cậu Hai hiền sỉ cảm ứng chứng minh, hộ độ đệ tử (tên họ tuổi ...lý do gì phải uống rượu v.v...)
Nam mô cho Om cha tha ma ha rum rum tom thom tha sô ta ma ha sít tom bum.
(đọc 1 lần nhúng 1 ngón giửa vô ly rượu lấy ra búng xuống đất, làm ba lần như vậy)

20/. Chú Đọc Khi Ngủ Chổ Lạ:
Đọc xong, thổI 4 hướng, sẽ Không Bị Trộm Cướp, Hắc Đạo nào Xâm Phạm được mình cũng như Khi Ngủ Ở Rừng, làm y vậy Trừ Các Thú Dử:
Lon tết cu rúc thơ ni ma dắc chắc xoa a dăn kia nít rắc thô ni qui dắc tắc tơ so. (3 lần)