Thượng sỉ đạo luyện thần – Trung sỉ đạo luyện khí -  Hạ sỉ đạo luyện tinh .
  
                                       上 士 道 炼 神,中 士 道 炼 气 ,下 士 道 炼 精 .
  
                              Pháp thuật của đạo gia gồm có ba cấp : Sơ cấp – Trung cấp - Cao cấp .
  
            Pháp thuật sơ cấp và trung cấp , là hai cấp bực là tổ sư vì nhập thế trợ đạo mà thiết lập và tạo phương tiện tu luyện cho đệ tử ; hai cấp nầy pháp thuật không cao vì không xử dụng được năng lực của nguyên thần , mà chỉ có thể mượn phù chú mà xử dụng năng lực  của tiềm thức , mà tục gọi là cô hồn dả quỷ (俗称孤魂野鬼),  pháp thuật cao hơn một chút thì có thể triệu thỉnh các vị đả được phong thần đến trợ giúp , như phép báo nhỉ , ngũ quỷ .....
  
      1.- PHÁP THUẬT SƠ CẤP :
               Sự tu luyện pháp thuật của trình độ sơ cấp , còn gọi là Pháp Thuật Của Niệm Lực 念力法术 . Ở trình độ nầy , hành giả chỉ thuần túy niệm chú , cầu nguyện , học các cách xử dụng thư phù ; hoàn toàn nhờ vào chân ngôn và phù lục để kết tụ năng lực vào đó mà làm sản sanh ra hiệu ứng thực dụng của bùa ; ở trình độ sơ cấp , năng lực không cao , công hiệu không có kết quả rỏ ràng , vì nó chỉ dựa vào sự tụng đọc lập lại các câu chú và vẻ bùa để thụ đắc được năng lượng thông tin vào bùa chú vậy . Những pháp thuật sơ cấp nầy thường thấy xử dụng tại các đạo quán , cung miểu ở dân gian .
  
        2.- PHÁP THUẬT TRUNG CẤP :
               Pháp thuật trung cấp , là một kỷ thuật của pháp môn khí đạo ; hành giả lúc đầu phải theo một phương pháp có quy trình nhất định để nội tu luyện khí lực bên trong 内修炼气 , cộng thêm nắm vững và tinh thông những kỷ thuật của pháp thuật ; xong kết hợp hai kỷ thuật nầy lại để thi triển pháp thuật ; đây là trình độ của những môn phái phù lục thường xài 符录门派  , tức là “Bùa không có hình dạng nhất định , lấy khí mà làm cho bùa trở nên linh nghiệm ” 符无正形,以气为灵 , đây chính là đặc điểm của pháp thuật trung cấp .
  
 3.- PHÁP THUẬT CAO CẤP :
  
             Pháp thuật cao cấp là một môn tu luyện của hành giả thuộc thần môn đạo tu luyện 神道门神ca , là một kỷ thuật dùng nguyên thần để tu trì  ; phương pháp nầy vô hình mà nguyên thần của hành giả cần nắm vững những cấu kết những đồ hình của tiên thiên mà vận dụng khi thi triển pháp thuật ; nên năng lượng của nó rất lớn mạnh và có công hiệu rỏ rệt ; đặc điểm của trình độ cao cấp nầy là “  Bùa là một điểm linh quang của nguyên thần kết tụ mà thành ” 一点灵光便是符 .
  
            Bởi vì pháp thuật của Đạo Gia dể học và dể luyện , nên trong lịch sử Trung Hoa đã hình thành nhiều môn phái bùa chú độc lậ̣p như Phái Chánh Nhất 正一教 là một phái bùa chú lớn hiện nay ; Do đó , trong dân gian nếu ai có trình độ khí công sơ cấp và biết cách xử dụng bùa chú thì được mọi người coi là có pháp thuật cao cường rồi vậy ; nên trình độ của những hành giả nầy chỉ là dùng cách điều thần và  phân thần cùng  nắm vững một số phù chú thì có thể vẻ rắn thêm chân , mượn bề ngoài của bùa chú và  múa tay chân cho thêm thần bí mà tạo nên sự cộng hưởng và đồng bộ tâm lý của những người chung quanh để giúp cho bùa chú được thêm công hiệu .
  
           Ngoài ra , còn có những cấp cao hơn , cần phải có sự trợ giúp của các vị Thượng Sư ở cỏi Linh Không 灵空中的上师  thì hành giả mới có thể thi triển những quyền năng thần thông cao hơn , mà nguyên thần của hành giả không có đủ năng lực để làm việc nầy .
  
                       Giới Giang Hồ  Thuật Sỉ  được phân ra làm các giới sau đây :
  
          Sơ cấp : Là những thuật sỉ tinh thông bói toán .
  
            Trung cấp : Là những thuật sỉ ngoài việc tinh thông bói toán , họ còn có khả năng liên hệ hoặc phòng ngự với các năng lực của thiên nhiên .
  
            Cao Cấp : Là những thuật sỉ xử dụng tùy ý linh diệu những cách bói toán và có năng lực siêu  nhiên phòng hoặc chống lại với thiên nhiên .