Gần đây, nhiều thông tin bê bối liên quan đến ông Giang Trạch Dân thường xuyên được truyền thông đưa ra. Đặc biệt, trên mạng đã có những cuộc công khai thăm dò để loại trừ “fan cuồng Giang cóc”.