Những người thổ dân Tribi bản địa ở châu Mỹ đã có những lời tiên tri về thảm họa diệt vong của toàn nhân loại.