ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN
CÁC ĐẠO  CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO 
KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG
ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG WeChat-Image_20220524175819-300x225
 
Đạo giáo đặc biệt chú ý uy nghi khi thượng điện triều bái, tu luyện. Cá nhân đạo sĩ cần biết và tuân thủ và có uy nghi ra vào, phụng sự, nghe nhìn, nói năng, ăn uống, nghe pháp, xuất hành, đứng dậy, ngồi nằm, làm việc, tắm rửa v.v… Trong đó, thượng điện triều bái trước thần tượng trên bàn thờ là cực kỳ quan trọng, bàn thờ là địa điểm giao thông của nhân thần, càng phải chú ý đến uy nghi tự thần, người vi phạm uy nghi, làm chậm quá trình bái tế bàn thờ, phải xử phạt theo quy định.
ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG WeChat-Image_20220524175834-300x202
Sách “Vô thượng bí yếu“quyển 48 “Linh Bo Trai Túc Khi Nghi Phm”, đưa ra bốn mươi bốn thanh quy cử trai, người vi phạm lần lượt bị phạt mười bái đến chín mươi bái. Thời Đường – Tống Đạo giáo trai đàn có ba mươi sáu điều cấm. Căn cứ vào “Thái CPhu Trai Uy Nghi Kinh” mà thiết lập, dùng Nha Cốt Trúc Mộc ba mươi sáu tấm chấm khắc cấm điều, mỗi tấm giản rộng tám phân, dài chín tấc, đặt ở trên án uy nghi trai đàn, lúc thăng đàn do giám trai phụ tư pháp, có người vi phạm thụ đơn mà phạt.
ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG WeChat-Image_20220524175827-1-300x168ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG WeChat-Image_20220524175819-1-300x225ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG 2019061012662360-300x200ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG 0-3-1-300x198ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG 2019061012826329-300x176ĐẠO GIÁO UY NGHI PHÁP ĐÀN CÁC ĐẠO SĨ CẦN TUÂN THỦ NHỮNG QUY TẮC NÀO KHI ĐĂNG ĐIỆN TRƯỚC THẦN TƯỢNG WeChat-Image_20220524175834-1-300x202
Đạo giáo tu trai rất coi trọng việc thờ phụng, đối với sự mất mát của nghi quỹ trai, phạt để thờ phụng thần linh, loại phương thức xử phạt này, Lục Tu Tĩnh đã bắt đầu thực hiện. Sách “Thiên Hoàng Chí Đạo Thái Thanh Ngọc Sách” quyển 4 ghi lại “Thanh Quy Hâm Đàn” của đạo giáo nhà Minh là:
 • Đạo sĩ đăng đàn, trong trai đàn, không được tạm thời trao đổi công việc lẫn nhau, không được mặc quần áo trái quy định.

 • Nếu có việc rời khỏi đàn, phải hướng về phía pháp sư bái lạy, lễ hương bái đi, hoàn đàn cũng như thế.

 • Nếu thăng đàn không chỉnh tề, phạt hai mươi bái.

 • Nếu ngồi dậy không theo thứ tự, phạt năm bái.

 • Nếu như ngồi không đúng chức phận, phạt năm bái.

 • Như lâm đàn mà tự ý khen pháp sự, cùng người ngoài nói chuyện, phạt hai mươi bái.

 • Nếu lật úp đèn đuốc, phạt mười bái.

 • Nếu nói về các vấn đề thế tục, phạt hai mươi bái.

 • Như cười, nói, phạt hai mươi bái.

 • Nếu nói leo, phạt năm bái.

 • Nếu lật đổ dầu đèn, phạt năm mươi bái.

 • Nếu đứng không chỉnh tề, phạt mười bái.

 • Nếu nói đàn trai không uy nghi, phạt hai mươi bái.

 • Nếu chấp chắp tay xoa nhau, không đàn tư ẩn, phạt sáu mươi bái.

 • Nếu thị kinh không chỉnh trang quỳ, phạt mười bái.

 • như thị hương thuốc lá trúng tuyệt, phạt bốn mươi bái.

 • như thị đăng đăng đăng hỏa tắt, phạt hai mươi bái.

 • nếu như trong ngoài hạnh chủ không kiểm điểm, tiếng vang cao, phạt năm mươi bái.

 • nếu nghe kinh dựa vào không chấp giản, phạt mười bái.

 • nếu không chú ý thanh hư, nghĩ thầm mệt mỏi, người bị phát hiện, phạt ba mươi bái.

 • Nếu ra vào bàn thờ, không nói cho giám trai, phạt hai mươi bái.

 • Như tự ý đi lại, phạt hai mươi bái.

 • Nếu tụng kinh sai loạn, sai câu, phạt ba mươi bái.

 • Nếu như sướng kinh không đồng đều, phạt hai mươi bái.

 • Nếu thượng điện không rửa tay, súc miệng, phạt hai mươi bái.

 • Nếu như ngồi dậy bất thường, phạt năm bái.

 • Nếu hành vi không theo trật tự và đi ngược chiều, phạt mười bái.

 • Chẳng hạn như khởi hành, còn ngồi, bất lễ kinh, phạt ba bái; người đi đường, phạt hai mươi bái. Nếu tạm thời thắp hương bị tắt, phạt mười bái.

 • Nếu như thượng điện, có tức giận, cáu gắt, phạt hai mươi bái.

 • Nếu thượng quan không bái lạy ngoài cửa, phạt ba mươi bái.

 • Như khạc nhổ sau hạ đàn, phạt một trăm bái.

 • Nếu phạm uy nghi, người đàn phạt không phục, trục xuất khỏi bàn thờ không cầ

 • Như sau ngồi chúng quan, pháp sự sai phạm, một đến ba lần, theo khoa đàn phạt, sai ba lần trở lên, rút lui ra trai thứ; người chấp chính không đàn phạt, cùng phạm tộ

 • Nếu như pháp sư ngồi trên, pháp sự có thiệt thòi, tự lấy lo mất, đưa giản giám trai, một đến ba lần, y khoa đạn phạt, ba lần trở lên, đoạn công ba trăm ngày, không được lại ngồi ở pháp đàn.



Đạo giáo cho rằng thiên tôn ai niệm thế nhân, không muốn khiến người ta vì trai mà được tội, khiến người trai biết mà có thể thay đổi, người bị phạt có thể tự trách hối hận, cung kính nghe lệnh, thì trai đàn kỷ cương hoằng chỉnh. Đàn trường là nơi linh cảm thực sự, những người đăng trai đã kiêng rè, uy nghi cẩn thận, trai đàn mới có thể được cử hành chính pháp.